Joseph Hakker – Belgisch verzetsheld

Belgische verwant. Over Joseph Hakker, een volle neef van mijn grootvader Isaak Sturkop, verschijnt een artikel van mijn hand in de volgende editie Misjpoge. Vooral zijn rol in het Belgische verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn leidende posities bij de socialistische beweging in dat land en de Vrijmetselaars worden daarin belicht. Hij is de ontwerper van de befaamde ‘Antwerpse Handjes’, een symbool van die stad.

Deportaties

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden meerdere naamgenoten, al dan niet met hun partners en/of gezinnen, weggevoerd naar de vernietigingskampen, veelal na een verblijf in Westerbork of Vught. In het Bevolkingsregister – tot nu toe alleen onderzocht in dat van Amsterdam – werd daarvan aantekening gemaakt. Een enkele maal meldde de gedeporteerde zelf, voor zijn gedwongen vertrek, zijn of haar ‘verhuizing’ naar Kamp Westerbork. Meestal werd echter pas na hun vertrek de aantekening ‘naar Duitsland’ toegevoegd, op basis van lijsten uit Westerbork. Dat was vaak nadat zij al waren gedeporteerd naar de kampen in Duitsland en Polen en eveneens regelmatig nadat zij daar waren vermoord.

Dit toont de werkelijke datering van hun deportatie. Deze informatie dient ter aanvulling van hun levensverhaal in het driedelige boekwerk Genealogie Sturkop & Sturhoofd. Gegevens uit dit onderzoek kunnen worden opgevraagd via een reactie hieronder.

Bertus Stom

De voetbalinternational van het eerste uur Bertus (Ben) Stom, die later commandant werd van de luchtvloot van het KNIL in Nederlands Oost-Indië, heeft nog e.e.a. aan extra’s opgeleverd. Meer gegevens zijn niet opgedoken over zijn dochter Mascha Stom, de eerste jongste prima ballerina in haar tijd, maar interessant is het artikel dat over haar werd geschreven. Daarnaast is op internet veel over haar te lezen.

Jacobus Theodorus Stom

Het leven van Jacobus Theodorus Stom, sigarenfabrikant, strijder in de Boerenoorlog, hoteldirecteur (o.a. Krasnapolsky in Amsterdam) en initiator van talrijke evenementen en instanties , zoals de VVV, is nader belicht.

Dr. Stephan Sturkop – Aanvullingen

Onderscheidingen – Functies – ‘Geheimzinnig Tibet’

Er staat een extra opsomming in het boek ‘De Nederlandsche ridderorden, 1900-1936’  van zijn onderscheidingen:
Officier in de Orde van Oranje-Nassau;
Kruis van Verdienste Nederlandse Rode Kruis;
Mobilisatiekruis; Medaille van het Duitsche Roode Kruis;
Eremedaille van het Duitsche Roode Kruis;
Ridder der Orde van het Legioen van Eer Frankrijk;
Officier der Orde van het Herstelde Polen (Polonia Resituta);
Medaille de la Reconnaissance Francaise.
In dat boek staat tevens een overzicht van zijn functies:
Bevorderd tot arts 1907;
Dr. Univ. Amsterdam geneeskunde 1909;
Lid Amsterdamsche Ziekenfondscommissie sinds 1915;
Voorzitter Controlebureau voor Ziekenfondswezen sinds 1916;
Oprichter en voorzitter Ned. Ver. van Controlegeneesheren sinds 1920;
Oprichter en voorzitter Amsterdamsche Ver. van Controlegeneesheren 1918-1922;
Op verzoek van Dir-Gen. Der Posterijen systeem ontwikkeld en uitgewerkt voor geneeskundige controle en een instrument voor de controlerende geneesheer 1919-1920;
Lid Huisartsencommissie 1928-1931;
Secretaris Studiecommissie voor de geneeskundige controle 1930-1932;
Secretaris medische commissie van de Amsterdamsche Vrijw. Brigade tot redding van drenkelingen 1914-1925;
Onderdirecteur geneeskundige distributie 1914-1918;
Auctor intellectualis en algemeen secretaris Nat. Comité aanbieding ambulancetrein aan regering 1915-1916;
Actie gevoerd voor opbouw van Drenthe;
Lid bestuur van verschillende comités 1926-1928;
Mede-oprichter en lid bestuur Amsterdamsch Bureau voor sportkeuringen sinds 1928;
Lid Dagelijks Bestuur Amsterdam Genootschap tot werkverschaffing aan onvolwaardigen sinds 1928;
Mede-oprichter en secretaris Amsterdamsche Ver. Ned.-Polen;
Geneesheer van Franse en Poolse consulaat sinds 1931;
Eerste secretaris Nat. Ver. Tot Bev. Van Harmon. Lichaamsontw. 1934;
Lid gem. Bisocoopcommissie sinds 1933;
Ereburger van Albefueille-Lagarde;
Corr. lid Ac. V. Sch. Kunsten en Hist. Wetensch. Toledo.

Verder blijkt over het boek ‘Geheimzinnig Tibet’ van Ernst Schäfer, dat hij in de oorlog vertaalde, dat deze schrijver deel uitmaakte van de Duitse geheime dienst, iets dat pas na de oorlog bekend werd. Over deze Schäfer staat informatie op Wikipedia.

Ulbo Reinders in Vught

Van mijn overgrootouders Ulbo Reinders en Hendrika Geertruida Glebbeek doken van een familielid foto’s op. Van Ulbo Reinders werd ook bekend waarom hij in 1923 in Vught terecht was gekomen. Daar stond het Krankzinnigengesticht Voorburg. Er is een artikel over Landgoed Voorburg en de komst van de krankzinnigenwet: ‘aan de Boxtelseweg is een groot landgoed genaamd Voorburg. Sinds 1885 is het in gebruik als psychiatrische inrichting. Het werd gesticht door de Godshuizen in ’s Hertogenbosch om de grote toestroom van patiënten te kunnen verzorgen. Deze opvang kwam met name tot stand door de eerste krankzinnige wet uit 1841. Na de komst van de psychiatrie op het landgoed sprak met over het “Krankzinnige gesticht” Voorburg, of Geneeskundig gesticht Voorburg. Tot ver na WO II was Voorburg een gesloten inrichting). Ulbo was over de tachtig en wat hem mankeerde weten we niet. Wel is bekend dat in die jaren demente personen nogal eens als krankzinnigen werden geclassificeerd.